ZASADY KORZYSTANIA Z TRAS NARCIARSKICH

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Zasady korzystania z tras narciarskich KT Bukowel, zwane w dalszej części Zasadami, określają podstawowe wymagania do zachowania osób (narciarzy) na stokach narciarskich w celu zapewnienia bezpiecznych warunków znajdowania się na trasach zjazdowych, minimalizacji poziomu urazów, jak również zapobieganie oraz odwrócenie nieszczęśliwych wypadków.
1.2. Dla potrzeb niniejszych Zasad terminy użyte są w następującym znaczeniu:
trasa narciarska – konstrukcja techniczna, składająca się ze specjalnie przygotowanego terenu o wyznaczonym profilu, odpowiadająca wymaganiom potrzebnym do masowego zjeżdżania i zapewniająca możliwość bezpiecznego zjeżdżania na nartach oraz snowboardach;
narciarz – osoba, poruszająca się po stoku narciarskim za pomocą sprzętu narciarskiego (nart, snowboardów);
początkujący narciarz– osoba, nie posiadająca umiejętności poruszania się za pomocą sprzętu narciarskiego.
1.3. Niniejsze zasady dotyczą wszystkich bez wyjątku osób, przebywających na stokach narciarskich KT Bukowel.
1.4. Każda osoba jest zobowiązana do przestrzegania niniejszych Zasad, jak również instrukcji oraz ewentualnych zaleceń, w szczególności ale nie wyłącznie w drodze ustawienia stoisk informacyjnych, kierunkowskazów, podawania sygnałów przez personel KT Bukowel.
1.5. Straty, wyrządzone na skutek nieprzestrzegania niniejszych Zasad dla KT Bukowel lub dla innych osób, powinny zostać odszkodowane na pierwsze żądanie zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.
1.6. W przypadku nieprzestrzegania przez narciarzy lub inne osoby niniejszych zasad administracja KT Bukowel reprezentowana przez upoważnionych pracowników może zakazać lub ograniczyć przebywanie tych osób na trasie narciarskiej, w szczególności, w drodze blokowania abonamentu (czasowego lub stałego). Wartość zablokowanego abonamentu nie zostaje w tym wypadku zwrócona.
1.7. KT Bukowel nie pokrywa żadnych strat oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli nieprzestrzeganie przez narciarzy lub inne osoby niniejszych Zasad spowodowało urazy narciarzy lub innych osób lub stało się przyczyną nieszczęśliwego wypadku.
1.8. Wszystkie osoby (narciarzy), którzy wyszli na trasę narciarską KT Bukowel zgadzają się z niniejszymi Zasadami i ZOBOWIĄZANI SĄ do ich przestrzegania.

2. KLASYFIKACJA TRAS NARCIARSKICH KT BUKOWEL

2.1. W zależności od poziomu skomplikowania trasy narciarskie KT Bukowel klasyfikowane są według następujących kategorii:

  • NIEBIESKA – niski poziom trudności;
  • CZERWONA – średni poziom trudności;
  • CZARNA – wysoki poziom trudności.

2.2. Narciarz nie ma prawa znajdowania się na trasie, której poziom trudności nie odpowiada przygotowaniu fizycznemu i technicznemu narciarza.
2.3. Administracja KT Bukowel zaleca początkującym narciarzom odbycie kursu szkoleń w szkole narciarskiej i snowboardowej przed wyjściem na jakakolwiek trasę.

3. TRYB WYJŚCIA I PRZEBYWANIA NA TRASIE NARCIARSKIEJ

3.1. Przed wyjściem na trasę narciarską na nartach (snowboardzie) albo przed rozpoczęciem ruchu po zatrzymaniu się na stoku narciarz powinien spojrzeć w górę i w dół stoku oraz upewnić się, że rozpoczynając ruch, nie będzie stanowił przeszkody dla innych osób oraz nie stworzy niebezpiecznej sytuacji dla siebie i otaczających.
3.2. Podczas ruchu na stoku narciarskim narciarz jest ZOBOWIĄZANY do:
3.2.1. Panowania nad jazdą poprzez wybór bezpiecznej szybkości, sposobu jazdy, odcinka, dystansu oraz toru ruchu, odpowiednich dla jego kondycji fizycznej i przygotowania technicznego, specyfiki rzeźby terenu (odcinki trasy o dobrej lub złej widoczności), stanu pokrywy śnieżnej, warunków pogodowych oraz liczby innych osób na trasie;
3.2.2. zapewnienia podczas wyprzedzania wystarczająco wolnego miejsca dla osoby wyprzedzanej, dla jakichkolwiek umyślnych lub nieumyślnych ruchów tej osoby, uprzedzania głosem w razie konieczności o zamiarze wyprzedzania;
3.2.3. przestrzegania wymogów znaków specjalnych na trasach, stoisk informacyjnych, sygnałów personelu KT Bukowel, jak również wskazówek pracowników służby ratowniczej, skierowanych na przestrzeganie tych Zasad;
3.2.4. obniżania prędkości w miejscach, gdzie prowadzone są szkolenia dla osób początkujących, bycia maksymalnie uważnym i ostrożnym.
3.3. Podczas przebywania na stoku narciarskim narciarza obowiązuje ZAKAZ:
3.3.1. stosowania niesprawnego sprzętu;
3.3.2. wjazdu i przebywania na stoku narciarskim bez kasku ochronnego;
3.3.3. wjazdu i przebywania na stoku narciarskim, jak również korzystania z wyciągów bezpodporowych і kolejek linowych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków albo toksyn;
3.3.4. przekraczania torów wyciągów bezpodporowych w czasie ruchu;
3.3.5. wyjazdu na trasy lub odcinki tras podczas wyścigów sportowych;
3.3.6. wyjazdu na trasy lub odcinki tras podczas przygotowywania trasy maszynami do ubijania śniegu;
3.3.7. zatrzymywania się pośród trasy; w razie konieczności możliwe jest zatrzymanie się tylko przy poboczu trasy;
3.3.8. zatrzymywania się na wąskich odcinkach ras oraz na odcinkach o złej widoczności, na skrętach oraz za pagórkami;
3.3.9. ruszania po zatrzymaniu się w chwili, gdy inne osoby wykonują omijanie;
3.3.10. zjazdu z niekontrolowaną prędkością;
3.3.11. umyślnego wcięcia się lub zbliżania się na niebezpieczny dystans do innego narciarza, jadącego na trasie narciarskiej;
3.3.12. korzystania z tras, zamkniętych przez odpowiednie służby z pewnych powodów, gdzie ustalone są odpowiednie znaki ostrzegawcze, ogrodzenia etc.
3.4. Do przejazdu przez zamknięte trasy narciarskie uprawnieni są jedynie pracownicy służb ratowniczych oraz innych służb celem wykonania swoich obowiązków służbowych.
3.5 Po ewentualnym upadku narciarz powinien wstać i kontynuować ruch albo przesunąć się do pobocza toru możliwie jak najszybciej.
3.6 W razie zderzenia z innymi osobami lub przedmiotami, jak również w innych nieszczęśliwych wypadkach osoby, które stały się uczestnikami lub świadkami tych wydarzeń, są ZOBOWIĄZANI do:
3.6.1. wystawienia znaków uprzedzających na odległości 4-5 m wyżej od poszkodowanego (wetknięte w śnieg skrzyżowane kije narciarskie lub narty, kij z narzuconą kurtką, wetknięty w śnieg snowboard) albo wystawienie obserwatora, który będzie podawał uprzedzające sygnały osobom, zjeżdżającym z góry;
3.6.2. w razie konieczności (i posiadania odpowiednich umiejętności), udzielenia pomocy przedmedycznej poszkodowanemu;
3.6.3. podjęcia działań w zakresie poinformowania o wypadku pracowników służby ratowniczej pod numerem telefonu, PODANYM NA UŻYWANYM ABONAMENCIE!
3.6.4. nie pozostawiania miejsca wypadku do czasu przybycia pracowników służby ratowniczej, ujawnienia im swojej tożsamości.
3.7. W przypadku zderzenia wina spoczywa na osobie, która znajdowała się wyżej na stoku i miała lepszą widoczność i większe możliwości kontrolowania sytuacji.
3.8. Piesze wspinanie się lub schodzenie w dół bez wykorzystania kolei linowej lub wyciągów bezpodporowych możliwe jest tylko poboczem, żeby nie przeszkadzać narciarzom, poruszającym się na trasie narciarskiej.
3.9. Osoby, znajdujące się bezpośrednio w pobliżu tras narciarskich a nie poruszające się na nartach lub snowboardach, powinny przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:
3.9.1. nie wkraczać na teren trasy narciarskiej, przeznaczonej dla jazdy na nartach/snowboardach, w tym na taśmy hamowania;
3.9.2. wspinać się i schodzić z trasy narciarskiej wyłącznie krawędzią trasy narciarskiej, nie powodując niebezpieczeństwa dla narciarzy oraz nie uszkadzając samej trasy.
3.10. Zakazane jest zjeżdżanie na trasach narciarskich na sankach lub na jakichkolwiek urządzeniach podręcznych, oprócz specjalnie urządzonych placów.
3.11. Zakazany jest wjazd jakichkolwiek mechanicznych środków transportowych (ratraków, skuterów śnieżnych, quad etc.) na stokach narciarskich otwartych do zjeżdżania.
W wyjątkowych sytuacjach, na przykład, w czasie prac ratunkowych mających na celu ewakuację poszkodowanego ze stoku, możliwy jest przejazd środków transportowych jednak z zachowaniem maksymalnej ostrożności. W takiej sytuacji pracownicy służby ratowniczej powinni ostrzec wszystkich narciarzy, przebywający na stoku narciarskim, o poruszaniu się mechanicznych środków transportowych.
3.12. Zakazany jest przejazd transportem zwierzęcym oraz odbywanie spacerów ze zwierzętami na trasach narciarskich.
3.13. Obowiązuje zakaz świadczenia usług handlowych oraz usług w zakresie wynajmu bezpośrednio na trasach narciarskich.
3.14. Wszystkie osoby, znajdujące się na trasie narciarskiej, w pobliżu trasy, jak również na kolejach linowych, powinny ściśle przestrzegać wymogów znaków, siatek ochronnych, ustanowionych wzdłuż stoków oraz kierować się ustalonym systemem oznaczenia.
3.15. Poza godzinami otwarcia kolei linowych oraz wyciągów bezpodporowych, osoby, nie wykonujące funkcji w zakresie obsługi tras narciarskich powinny jak najszybciej opuścić stoki narciarskie.
3.16. Po zamknięciu trasy służba ratownicza sprawdza ją pod kątem obecności osób trzecich i potwierdza ich nieobecność kierownikowi prac w zakresie przygotowania trasy.

4. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

4.1. Administracja KT Bukowel podkreśla: przed wyjściem na trasę narciarską każda osoba (narciarz) ZOBOWIĄZANA JEST zapoznać się z niniejszymi Zasadami, ponieważ, nieprzestrzeganie przez narciarzy lub inne osoby niniejszych Zasad może spowodować urazy lub nieszczęśliwe wypadki, oraz stosowania czynności wpływu administracyjnego.

Uwaga dla narciarzy i snowboardzistw!

Zwracamy uwag na to, e jazda po torach "w linii prostej" z du prdkoci przy braku ukw i skrtw narciarskich lub snowboardowych ZABRONIONA!

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczestwa na stoku skutkuje zablokowaniem karnetw!

Dzikujemy za uwag! yczymy bezpiecznej jazdy!

Administracja KT Bukowel