REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KOLEI LINOWYCH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Zasady korzystania z usług kolei linowych KT Bukowel, zwane w dalszej części Zasadami, określają główne wymagania do zachowywania się podczas wsiadania na kolejkę linową, przebywania na niej oraz wysiadania pasażerów z kolei linowych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków podczas korzystania z kolei linowych, zmniejszenia poziomu urazów, jak również zapobiegania i uprzedzenia nieszczęśliwych wypadków.
1.2. W niniejszych Zasadach terminy użyte są w następującym znaczeniu:
pasażer – osoba, która korzysta z usług kolei linowych KT Bukowel;
kolej linowa – urządzenie napowietrzne do przewozu pasażerów na  krzesełkach umocowanych na linie napiętej między końcowymi stacjami oraz podporami przejściowymi, na które składają się budowle, węzły oraz urządzenia zabezpieczające;
strefa wsiadania – miejsce, w którym pasażerowi wsiadają na krzesełka kolei linowej;
narciarz – osoba, przemieszczająca się na trasie narciarskiej za pomocą sprzętu narciarskiego (nart, snowboardów).
1.3. Niniejsze Zasady dotyczą wszystkich osób, które korzystają z usług kolei linowych KT Bukowel.
1.4. Każdy pasażer jest zobowiązany do przestrzegania niniejszych Zasad, jak również instrukcji i zaleceń, które mogą być udzielane w szczególności, ale nie wyłącznie, w drodze ustanawiania stoisk informacyjnych, kierunkowskazów, udzielanie wskazówek i uwag (sygnałów) przez personel kolei linowych KT Bukowel.
1.5. Straty, wyrządzone na skutek nieprzestrzegania niniejszych Zasad dla KT Bukowel lub dla innych osób, powinny zostać odszkodowane na pierwsze żądanie zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.
1.6. W przypadku nieprzestrzegania przez narciarzy lub inne osoby niniejszych zasad administracja KT Bukowel może zakazać takiemu pasażerowi korzystania z kolei linowych KT Bukowel, w szczególności, w drodze blokowania abonamentu (czasowego lub stałego). Wartość zablokowanego abonamentu nie zostaje w tym wypadku zwrócona.
1.7. KT Bukowel nie pokrywa żadnych strat oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli nieprzestrzeganie przez pasażerów niniejszych Zasad spowodowało urazy narciarzy lub innych osób lub stało się przyczyną nieszczęśliwego wypadku.
1.8. Pasażerowie zobowiązania są do przestrzegania niniejszych Zasad.

2. TRYB WSIADANIA PASAŻERÓW NA KOLEJ LINOWĄ

2.1. Przed przejściem przez bramkę obrotową i strefą wsiadania pasażerowie ustawiają się w kolejki odpowiednio do liczby miejsc w krześle. Dzieci siadają na skrajnych siedziskach krzesełka.
2.2. W celu uprzedzenia urazów pasek kijka nie może być na ręce, oba kijki należy trzymać po środku w jednej ręce.
2.3. wsiadanie na kolej linową odbywa się tylko w wyznaczonym miejscu, oznaczonym napisem „Punkt wsiadania”, і wyłącznie w obecności dyżurnego stacji.
2.4. W strefie wsiadania  pasażer stoi w taki sposób, żeby siedlisko zbliżającego się krzesełka było u niego dokładnie za plecami, і siada w krzesło tylko wtedy, gdy dotknie pasażera.

3. TRYB PRZEJAZDU PASAŻERÓW KOLEJKĄ LINOWĄ

3.1. Po znalezieniu się w krzesełku gdy krzesełko opuści strefę wsiadania, pasażer jest zobowiązany zamknąć poręcz zabezpieczającą krzesełka, nogi ustawić na podnóżku.
3.2. W przypadku, gdy osobiste rzeczy pasażera spadły z kolejki, pasażer powinien zapamiętać numer następnej podpory, żeby zorientować się i zawiadomić o tym personel kolei linowej.

4. TRYB WYSIADANIA PASAŻERÓW Z KOLEJKI LINOWEJ

4.1. Zbliżając się do stacji/miejsca wysiadania, pasażer powinien podnieść poręcz zabezpieczającą krzesełka i przygotować się do wysiadania, w szczególności, upewnić się, że jego sprzęt narciarski, plecak, torba biodrowa, odzież nie zaczepiają o elementy siedziska i nie będą przeszkadzać przy wysiadaniu.
4.2. Podczas wysiadania z krzesła piesi, siedzący po prawej osi ruchu, szybko odchodzą w prawą stronę, siedzący po lewej - w lewą stronę, po czym mijają krzesło i natychmiast opuszczają rejon wysiadania. Narciarze, po opuszczeniu krzesła zjeżdżają do przodu linią prostą. Zakazane jest skupienie pasażerów w miejscu wsiadania oraz wysiadania.

5. PASAŻERÓW OBOWIĄZUJE ZAKAZ:

5.1. Przejazdu w krzesełku na stojąco, w pozycji leżącej, plecami do przodu.
5.2. Kołysania na krzesełku.
5.3. Palenia w krzesełku oraz używania otwartego ognia.
5.4. Przewozu substancji wybuchowych, palnych oraz trujących.
5.5. Objazdu dookoła wielokrążków napędowych lub obwodowych.
5.6. Przejścia na stacjach pod liną nośno-napędową, oprócz szczególnie uwarunkowanych przypadków.
5.7. Znajdowania się na terenach stacji poza strefami, przeznaczonymi do wsiadania i wysiadania.
5.8. Wsiadania i wysiadania poza miejscami przeznaczonymi do tego w projekcie.
5.9. Przejazdu w krzesełkach z otwartą poręczą zabezpieczającą.
5.10. Przewóz zwierząt na krzesełkach koli linowej.
5.11. Przewóz rzeczy i ładunków wielkogabarytowych, ponad 15 kg na jedną osobę.
5.12. Trzymania nart poprzecznie do kierunku jazdy albo pod dużym kątem do kierunku jazdy koleją linową.
5.13. Zeskakiwania z krzesła na linii.
5.14. Umyślnego psucia sprzętu kolei linowych.
5.15. Korzystania z kolei pod wpływem alkoholu, jak również innych substancji odurzających.
5.16. Przejazd w brudnym ubraniu.
5.17. Samodzielnej jazdy dzieciom do 14 roku życia, lub o wzroście poniżej 125 cm, bez towarzystwa dorosłych.

6. WARUNKI SZCZEGÓLNE

6.1. Pasażerowie, którzy do poruszania się na stokach narciarskich korzystają ze snowboardu (snowboardziści), oprócz powyższego zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
6.1.1. przed przejściem przez bramkę obrotową należy odpiąć tylne wiązanie;
6.1.2. podczas wsiadania na krzesełko kolei linowych snowboard należy ustawić równolegle do kierunku jazdy;
6.1.3. po umieszczeniu się na krzesełku oraz od razu po opuszczeniu przez krzesełko miejsca do wsiadania pasażer jest zobowiązany zamknąć poręcz zabezpieczająca krzesełka, natomiast snowboard umieścić na podnóżku;
6.1.4. Przy wysiadaniu z krzesełka snowboard należy ustawić równolegle do linii stoku, а wolną tylną nogę ustawić na snowboardzie (na gumę lub obok wiązania tylnego);
6.1.5. Po opuszczeniu krzesełka i miejsca do wysiadania pasażer przypina „tylną” nogę.
6.2. ZAKAZANE jest korzystanie z kolei linowych z przypiętymi dwoma nogami albo ze snowboardem w ręku.

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

7.1. W przypadku zatrzymania się kolei z powodu awarii należy czekać powinni czekać na wznowienie ruchu lub postępować wyłącznie według wskazówek obsługi, nie usiłując opuścić krzesełko samodzielnie.
7.2. Administracja KT Bukowel podkreśla: przed korzystaniem z kolei linowych pasażerowie są ZOBOWIĄZANI zapoznać się z niniejszymi Zasadami, ponieważ nieprzestrzeganie tych Zasad może stać się przyczyną urazów lub nieszczęśliwych wypadków, jak również może spowodować wystosowanie środków wpływu administracyjnego.

Administracja KT „Bukowel”