Ubezpieczenie w KT «Bukowel»

Bezpłatna pomoc lekarska i ubezpieczenie medyczne w KT "Bukovel"

W sezonie letnim 2020 wszystkim turystom, którzy mieszkają w "Bukovel Hotel", ośrodku rekreacyjnym "Edelweiss" Jaremcze, i/lub korzystają z usług wyciągów narciarskich, lub posiadają dokument potwierdzający korzystanie przez ofiarę z innych usług na terenie KT "Bukovel" (karnet narciarski, karnet na wypożyczenie sprzętu), są świadczone następujące usługi medyczne i ubezpieczeniowe:

1. Usługi lekarskie:

 • prześwietlenie;
 • nałożenie gipsu
 • doraźna pomoc medyczna
 • Ewakuacja medyczna do Jaremczańskiego Szpitala Miejskiego lub do Iwano-Frankiwskiego Szpitala Obwodowego zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Usługi lekarskie świadczone są w punkcie medycznym KT "Bukovel". Powyższe usługi lekarskie świadczy Spółka "Ajbolit".

2. Ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków:

Wszyscy turyści w wieku od 1 roku do 75 lat, którzy nabyli abonament na korzystanie z wyciągu narciarskiego oraz/lub mieszkających w "Bukovel Hotel", na bazie wypoczynku "Edelweiss" ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zakład Ubezpieczeniowy Kniaża Vienna Insurance Group Prywatna Spółka Akcyjna

W razie konieczności udzielenia dodatkowej pomocy lekarskiej poza punktem medycznym KT "Bukovel"
1. Natychmiastowego leczenia szpitalnego na bazie następujących zakładów leczniczo-profilaktycznych:

 

Jaremczański Centralny Szpital Miejski;

Centrum Medyczne "Ajbolit" przy Nadwirniańskim Centralnym Szpitalu Miejskim;

Iwano-Frankiwski Obwodowy Szpital Kliniczny;

Iwano-Frankiwski Kliniczny Szpital Dziecięcy.

leczenie stacjonarne według protokołów udzielenia pomocy lekarskiej w nagłych wypadkach, oraz norm leczenia w zależności od formy nozologicznej
2. Zaopatrzenie w leki na okres leczenia stacjonarnego:

Apteka Dobrego dnia (Farmastor Sp. z o.o.), Iwano-Frankiwsk, ul. Dowha 76, ul. Trolejbusna 4;

Apteka 24 (dostawa leków);

Apteka OFP Szwec S.P. (KT Bukowel, Nadwirniański Miejski Szpital Centralny).

Udostępnienie lub dostawa leków (po uzgodnieniu z Ubezpieczycielem) według norm udzielenia pomocy lekarskiej oraz wskaźników jakości pomocy lekarskiej

Maksymalna kwota wypłaty ubezpieczeniowej wynosi 5 000,00 UAH, pokrywająca opłatę usług medycznych i leków dla turysty (oprócz wartości materiałów do wykonania osteosyntezy - płytek, śrub, protez etc.), na podstawie zaświadczenia o wypadku, zaświadczenie to powinno zawierać informację nt. czynności, które powinna wykonać osoba poszkodowana.

 Celem otrzymania odszkodowania ubezpieczeniowego turysta powinien osobiście bądź za pośrednictwem przedstawiciela wykonać następujące czynności:

1. Niezwłocznie skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeniowym pod numerem telefonu:

0 800 501 486 albo z telefonu komórkowego operatora МТS 050 469 19 03 (całodobowo)

i podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko poszkodowanej osoby trzeciej, jak podano w paszporcie/dowodzie osobistym;
 • przyczynę kontaktu (skargi, problemy zdrowotne etc.);
 • faktyczny adres znajdowania się i numery telefonów kontaktowych;
 • inne informacje na zapytanie lekarza koordynującego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

2. W ciągu 1 godziny od chwili nastąpienia zdarzenia, które może zostać uznane jako wypadek ubezpieczeniowy, należy wykonać badanie krwi pod kątem braku we krwi, środków odurzających lub toksycznych.

3. W terminie 2-ch dni roboczych sporządzić na piśmie wniosek o wypadku ubezpieczeniowym, który wysłać do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

 Wykaz dokumentów potrzebnych celem otrzymania odszkodowania ubezpieczeniowego:

 •  Wniosek ustalonego wzorca o nastąpieniu wypadku ubezpieczeniowego.
 •  Termin złożenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego 2 dni robocze;
 •  Zaświadczenie służby ratowniczej KT "Bukowel" o nieszczęśliwym wypadku;
 •  Wynik badania krwi pod kątem braku we krwi, 
 •  alkoholu, substancji narkotycznych lub toksycznych
 •  Dokument tożsamości odbiorcy wypłaty;
 •  Dokument, potwierdzający zamieszkanie osoby poszkodowanej w "Bukovel Hotel", na bazie wypoczynku "Edelweiss" w Jaremcze, albo dokument, potwierdzający otrzymanie przez osobę poszkodowaną innych rodzajów usług na terenie KT "Bukovel", (abonament zjazdów, abonament wynajmu sprzętu);
 •  Protokół uzasadnienia medyczno-ekonomicznego leczenia poszkodowanego, wydany przez placówkę medyczną;
 •  Faktura placówki medycznej (w przypadku leczenia szpitalnego) Iwano-Frankiwskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego albo innych państwowych placówek medycznych Iwano-Frankiwska, potwierdzająca zalecenie poszkodowanemu odpowiednich leków, uwierzytelniona podpisem głównego lekarza oraz pieczątką tej placówki medycznej;
 •  W przypadku zgonu poszkodowanego, wydany zostaje świadectwo kancelarii notarialnej o prawie do spadku.

Odszkodowanie ubezpieczeniowe wypłacane jest tylko w razie, gdy wypadek ubezpieczeniowy nastąpił na terenie KT "Bukovel", a także na terenie bazy wypoczynku "Edelweiss" w Jaremcze.

 Wyjątki z wypadków ubezpieczeniowych:

 •  czynności klienta w stanie pod wpływem alkoholu i jego surogatów, substancji narkotycznych lub toksycznych, branych w celu albo w stanie nietrzeźwości;
 •  zatrucie substancjami narkotycznymi, toksycznymi albo lekami;
 •  branymi w celu lub w stanie nietrzeźwości, a także alkoholem albo jego surogatami;
 •  Umyślne wyrządzenie sobie szkody cielesnej (skaleczenie), co ustalone zostało w odpowiednim trybie, samobójstwo lub usiłowanie samobójstwa;
 • Okoliczności siły wyższej (wojny, działania wojenne, rewolucje, bunt, powstania, zamieszki społeczne, strajki, jak również bezpośredni oraz pośredni wpływ radiacji).

Dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w KT "Bukovel" 

Ubezpiecz się od następstw nieszczęśliwych wypadków w KT "Bukovel" dodatkowo, od 30 UAH na dobę!

Koledzy,

Przypominamy, że każdy klient KT "Bukovel" jest automatycznie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kwota gwarantowanej wypłaty ubezpieczeniowej może wynosić do 3 500 UAH, które pokrywają wydatki, związane z leczeniem medycznym.

Proponujemy skorzystanie z dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotnego. Polisy ubezpieczeniowe mona nabyć w kasach KT "Bukovel". Na przykład, kupując polisę ubezpieczeniową za 30 UAH na dobę, będzie można otrzymać wypłatę ubezpieczeniową do 10000 UAH. Kupując polisę ubezpieczeniową za 60 UAH będzie można otrzymać wypłatę ubezpieczeniową do 20000 UAH.

Polisę ubezpieczeniową można nabyć w kasach kurortu. Aby sporządzić polisę ubezpieczeniową należy mieć paszport/dowód osobisty oraz numer identyfikacyjny, dla dziecka potrzebne jest świadectwo urodzenia. Taka polisa obejmuje wypłaty związane z kosztami medycznymi oraz wypłaty w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym.

Warto zapamiętać! Aby zarejestrować wypadek, koniecznie należy zwrócić się do punktu medycznego KT "Bukovel" (obok wyciągu nr R2), gdzie właściwy pracownicy zarejestrują ten wypadek i dadzą zaświadczenie, że  wypadek wydarzył się z Państwem w KT Bukowel. Następnie należy zadzwonić pod numer gorącej linii 0-800-501-486 i zgłosić wypadek w towarzystwie ubezpieczeniowym. Partner ubezpieczeniowy – zakład ubezpieczeniowy "Kniaża".

Przypominamy, że udzielenie doraźnej pomocy lekarskiej naszym klientom na terenie kurortu jest bezpłatne.

Życzymy Państwu bezpiecznego i przyjemnego odpoczynku.

Kraina "Bukovel" czeka na Państwa.

Taryfy dla zawarcia Umowy ubezpieczenia dla osób wypoczywających w KT "Bukovel"

Pokrycie ubezpieczeniowe Kwota ubezpieczeniowa, UAH Łączna premia ubezpieczeniowa za jedną dobę obowiązywania umowy ubezpieczenia, UAH (Sport narciarski)
Ubezpieczenie kosztów medycznych i pozostałych 10000 30,00
Ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków 10000
Ubezpieczenie kosztów medycznych i pozostałych 20000 60,00
Ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków 20000